Ondersteuning en begeleiding

De ondersteuning en begeleiding op NBS Dirk van Veen valt onder de basiskwaliteit van ons onderwijs. Deze is gebaseerd op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waar we toe behoren: RSV Breda PO 30-03 (www.rsvbreda.nl). We onderschrijven de uitgangspunten van Passend Onderwijs en proberen, binnen onze mogelijkheden, een leerling te bieden wat het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. De basiskwaliteit omvat wat de mogelijkheden zijn op NBS Dirk van Veen in gradaties van basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning.

Basisondersteuning

De basisondersteuning omvat 3 niveaus:
• Niveau 1: Reguliere ondersteuning in de groep
• Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep (wanneer de leerling een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft richt de leerkracht het aanbod of de leertijd anders in)
• Niveau 3: Extra en/of speciale ondersteuning buiten de groep b.v. begeleiding bij signalering van mogelijk dyslexie.

Hoe doen we dit?

We stemmen ons onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en bepalen hoe we om gaan met verschillen tussen leerlingen. Concreet betekent dat binnen de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen de leerlingen worden geclusterd in 3 groepen, waarbij de hoeveel instructie en begeleiding die een leerling nodig heeft om de doelen te bereiken leidend is. De clusters zijn:
o De verrijkte aanpak ( de zgn. verrijkte groep) waarbij we vooral zien dat de leerling behoefte heeft aan korte instructie, minder inoefentijd, complexere toepassingsopgaven, meervoudig strategiegebruik en meer autonomie.
o De basisaanpak( de zgn. basisgroep) waarbij we vooral zien dat de leerling behoefte heeft aan basisinstructie, basisopdrachten en oefentijd conform de methode.
o De intensieve aanpak (de zgn. intensieve groep) waarbij we vooral zien dat de leerling behoefte heeft aan meer of herhaalde instructie, meer leer-en inoefentijd, concrete opdrachten, enkelvoudig strategiegebruik en minder autonomie.

Preventieve en licht curatieve interventies binnen de basisondersteuning

Preventie is gericht op het tijdig signaleren van leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise (en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd).
Preventieve en lichte curatieve interventies die de school, samen met het ondersteuningsteam, kan uitvoeren vormen één van de vaste standaarden binnen onze basisondersteuning. Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider van de school en externe deskundigen.

Onder het aanbod lichte curatieve interventies van onze school valt:
o een goed aanbod voor leerlingen met dyslexie (volgens ons Protocol dyslexie, zie Downloads);
o onze onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van
IQ alleen wordt vermeden;
o aanbod voor de meer-en hoogbegaafden buiten de groep; Studio Dirk, Spaans en wiskunde (groep 8);
o onze school is fysiek toegankelijk, er zijn aangepaste werk- en instructieruimtes en we hebben de
beschikbaarheid over hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;
o we hanteren methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
o er is een protocol voor medische handelingen.

Schooleigen elementen binnen de basisondersteuning

Binnen de basisondersteuning beschikken we ook over schooleigen elementen, die voortkomen uit de aanwezige expertise in het team zoals een gecertificeerde trainer van de Gelukskoffer, logopediste en specialisaties vanuit de opleiding Master Sen (taalcoördinator, rekencoördinator, specialist Hoogbegaafdheid, specialist kind-school-scheiding).
Naast de aanwezige expertise werken we samen met ketenpartners. Vanuit deze samenwerking hebben we de beschikking over:
o voorschoolse voorziening “Dirk en Ko”
o het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
o indien nodig met jeugdzorginstellingen
o het Voortgezet Onderwijs
o scholen van cluster 3 en 4 binnen het samenwerkingsverband
o scholen/instellingen van cluster 2
o de sbo-school binnen het samenwerkingsverband
o overige partners zoals voor Hoogbegaafdheid, instanties voor de behandeling van dyslexie, externe remedial teachers.

Lichte ondersteuning

De lichte ondersteuning is de ondersteuning die bovenop de basisondersteuning binnen de school gegeven kan worden. Dit gaat over specifieke ondersteuningsbehoeften waarvan de ondersteuning niet binnen de basisondersteuning kan worden gerealiseerd. Binnen het ondersteuningsteam wordt besproken wat er extra nodig is voor de leerling met als doel dat de leerling met deze inzet voldoende kan worden begeleid op NBS Dirk van Veen. Hierbij kan gedacht worden aan remediërende begeleiding buiten de groep i.c.m. en de inzet van extra ondersteuning binnen de groep door een onderwijsassistente.
Daarnaast valt de plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) onder de noemer lichte ondersteuning. Bij het samenwerkingsverband kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO aangevraagd worden.

Zware ondersteuning

De zware ondersteuning is de ondersteuning die binnen de school geboden kan worden, bovenop de basis- en lichte ondersteuning met middelen die aangevraagd kunnen worden bij het samenwerkingsverband. Dit heet een ondersteuningsarrangement. Passend onderwijs houdt in dat we voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij een passend onderwijsaanbod realiseren, waarbij de continue ontwikkeling van de leerling centraal staat en thuiszitten of schooluitval wordt voorkomen.
Hiertoe zijn een aantal specifieke arrangementen ontwikkeld welke door het RSV Breda gezien worden als een arrangement dat zwaarder kan zijn dan lichte ondersteuning, maar ook weer niet zo zwaar dat het vergelijkbaar is met een problematiek die gelijk is aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen in het speciaal onderwijs.

Over de ontwikkeling van uw kind wordt u geïnformeerd door de leerkracht en via ouderportaal. Uiteraard tijdens de ouderavonden maar ook op andere momenten kunt u met vragen terecht. Mocht er meer specifieke begeleiding nodig zijn dan hoort u dit altijd tijdig en zal ook de intern begeleider betrokken zijn.

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  "Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen.  Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”    
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis