Ondersteuning en begeleiding

Onze visie op passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel om voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs te realiseren. We onderschrijven de uitgangspunten van Passend Onderwijs en proberen, binnen onze mogelijkheden, een leerling te bieden wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Onze mogelijkheden en voorzieningen worden beschreven in dit document: het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is gebaseerd op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waar we toe behoren: RSV Breda PO 30-03 (www.rsvbreda.nl).

Passend onderwijs op NBS Dirk van Veen omvat drie gradaties van mogelijkheden: basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning.

Basisondersteuning

Basisondersteuning omvat het onderwijs aan alle leerlingen. Daarbij staat centraal hoe we afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De basisondersteuning omvat 3 niveaus:

 • Niveau 1: algemene preventie in de groep door de groepsleerkracht en dagelijkse ondersteuning in de groep (basisaanbod)
 • Niveau 2: extra ondersteuning in de groep (basisaanbod intensiveren). Wanneer de leerling een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft richt de leerkracht het aanbod of de leertijd anders in.
 • Niveau 3: extra ondersteuning binnen (meest wenselijk) of buiten de groep bv bij signalering van dyslexie. Speciale ondersteuning binnen de school na interne en/of externe consultatie (begeleider passend onderwijs, ketenpartners.

Daarnaast vormen preventieve en licht curatieve interventies die de school, samen met het  ondersteuningsteam, kan uitvoeren een van de vaste standaarden binnen het domein van de basisondersteuning. Preventie binnen de basisondersteuning is er voor alle leerlingen en richt zich op het tijdig signaleren van leer-en opgroei/opvoedproblemen. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise (en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd).

Lichte ondersteuning (niveau 4)

Lichte ondersteuning is de ondersteuning die bovenop de basisondersteuning gegeven kan worden en is bedoeld voor leerlingen voor wie extra begeleiding wenselijk is bij het leren, het gedrag of in de sfeer van de opvoeding. We hebben het dan over ondersteuningsniveau 4 (extra ondersteuning met middelen vanuit het samenwerkingsverband). De leerling is met een aangepast onderwijsaanbod in staat om de reguliere onderwijsdoelen te behalen of ontvangt een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO.

Deze extra ondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of zorg die de basisondersteuning overstijgt.  Hierbij kan gedacht worden aan remediërende begeleiding buiten de groep i.c.m. de inzet van extra ondersteuning binnen de groep. Binnen het ondersteuningsteam wordt  besproken wat extra nodig is voor de leerling met als doel dat de leerling met deze inzet voldoende wordt begeleid op NBS Dirk van Veen. Wanneer de ondersteuning ook met extra lichte ondersteuning niet voldoende blijkt te zijn kan er gekozen worden voor verwijzing naar een andere basisschool. De ontvangende school onderzoekt of ze de gewenste ondersteuning kan bieden. Daarnaast kunnen de mogelijkheden voor passende zware ondersteuning worden verkend.

 Zware ondersteuning (niveau 5)

Op dit ondersteuningsniveau wordt er op basis van het afwegingskader van het samenwerkingsverband zware ondersteuning ingezet d.m.v. een ondersteuningsbudget of plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zware ondersteuning is de ondersteuning die geboden kan worden, bovenop de basis- en lichte ondersteuning met middelen vanuit het Samenwerkingsverband.

Ondersteuning spraak- en taalproblematiek

Buiten het samenwerkingsverband valt cluster 2 van Auris. Zij bieden ondersteuning  op het gebied van spraak-en taalproblematiek en/of slechthorendheid.
Bij een ondersteuningsarrangement van cluster 2, verzorgt Auris de begeleiding van de leerling binnen de school. Bij Auris werken experts in taal en communicatie. De dienstverlening bestaat uit ambulante dienstverlening in het regulier onderwijs.

Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid

Studio Dirk:  Passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 

De missie en visie van onze school wordt ook in Studio Dirk gevolgd. Het doel van specifiek onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is om deze leerlingen d.m.v. maatwerk te stimuleren in hun ontwikkeling en groei. We stimuleren en enthousiasmeren kinderen om alles uit zichzelf te halen. Niet alleen de brede ontwikkeling, maar ook het unieke van ieder kind is waardevol. 

De meeste leerlingen komen binnen de eigen groep ruim voldoende in leersituaties die uitdagend genoeg zijn om tot leren te komen. Dit geldt in mindere mate voor meer– en hoogbegaafde leerlingen.  Indien we specifieke onderwijsbehoeften signaleren bij deze leerlingen kunnen zij in aanmerking komen voor aanbod op maat binnen Studio Dirk. Voorafgaand aan de plaatsing vindt er om die reden een brede screening plaats waarbij ouders, leerkracht, talentbegeleider en intern begeleider betrokken zijn. Deze route van Signalering tot Aanmelding en Plaatsing is vastgelegd in ons Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid (in afronding).  

In Studio Dirk worden de leerlingen bewust gemaakt van hun eigen leerproces, krijgen ze inzicht in hun eigen leerontwikkeling en leren ze om te gaan met de gevolgen hiervan. Zo is er onder andere extra aandacht voor het leren leren, het omgaan met frustraties als gevolg van eventueel onderpresteren, je anders voelen, hoge orde denkopdrachten en het ontwikkelen/ versterken van executieve functies. Onder executieve functies wordt verstaan: leren plannen, leren doorzetten, zelfvertrouwen hebben, hulp kunnen en durven vragen, fouten mogen maken, leren omgaan met kritiek, leren omgaan met tegenslagen en nauwkeurig werken.  

Bij plaatsing in Studio Dirk wordt de hulpvraag van de leerling vastgesteld. De leerling is medeverantwoordelijk voor het bepalen en regelmatig evalueren van zijn/ haar persoonlijke leerdoelen. Wanneer voldaan is aan de hulpvraag kan de leerling, eindigt voor de leerling het leertraject binnen Studio Dirk. Er volgt passend aanbod op de leerstof middels verbreding, verdieping en verrijking binnen de eigen groep. 

 Het aanbod binnen Studio Dirk is veel omvattend en bestaat uit: 

Groep 1-2: projectonderwijs o.l.v. talentbegeleider onderbouw (Gemma Achterberg en Nataschja Mous) 

Groep 3 t/m 6: projectonderwijs en Spaans (Nataschja Mous en Angelique Grippeling) 

Groep 7 en 8: projectonderwijs, Spaans en Wiskunde (Anita Nuijten, Nataschja Mous en Sjak Stubbé) 

 

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis