Onze zorg

De school volgt de resultaten van de kinderen zo goed mogelijk. Dit is de taak van de leerkracht van uw kind, de leerkracht maakt uw kind immers mee in de klas. De leerkracht voert een administratie over uw kind. Deze administratie is gericht op het leren van uw kind,  maar de leerkracht let ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, hetgeen zich onder andere uit in of uw kind zich prettig voelt in de klas.

Wanneer daar aanleiding toe lijkt neemt de Interne Begeleider  contact op met de leerkrachten, bijvoorbeeld om opvallende of opmerkelijke resultaten te bespreken. De groepsleerkracht zelf kan ook het initiatief daartoe nemen, naar aanleiding van toetsresultaten of andere signalen.
De groepsgegevens worden opgeslagen in een dossier, daarnaast wordt er van iedere leerling een persoonlijk dossier aangelegd, dat onder beheer blijft van de begeleider.

De sociaal-emotionele ontwikkeling laat zich moeilijker in een toetsvorm gieten: hiervoor worden gedurende het hele schooljaar gegevens verzameld over tempo, concentratie, werkhouding, motivatie, relatie met leerkracht en medeleerlingen, etc. De lijst Kijk op sociale competentie wordt voor de kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar ingevuld. Voor kinderen uit de groepen 1/2 wordt gebruik gemaakt van observaties uit de KIJK-methode.

Daarnaast maakt de school gebruik van de kennis van het zorgteam, bestaande uit een begeleider vanuit het speciaal onderwijs en iemand van de schoolbegeleidingsdienst. Zij kunnen vanuit hun specialisme de leerkrachten raad geven bij problemen.

De IB is verantwoordelijk voor de actualisering van het dossier, de groepsleerkracht voor de invulling. De dossiers worden achter slot en grendel op school bewaard en worden beheerd volgens de normen van de wet op de privacy. Derhalve hebben alleen de directie en de IB toegang tot de dossiers.
RT geven wij zo veel mogelijk in de groep zelf. In overleg met de Intern Begeleider kan er ook buiten de groep RT gegeven worden. De mogelijkheden zijn hiervoor beperkt.  Voor leerlingen met het zogenaamde “rugzakje” worden binnen de school aparte afspraken gemaakt over de vorm van begeleiding.
Op onze school bieden we ruimte aan twee externe RT-ers. Zo kunnen kinderen onder schooltijd van deze hulp gebruik maken en zijn de lijnen naar het team kort.

Op dit moment bereiden de leerkrachten zich voor op het Passend Onderwijs, wat staat voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten voor elk kind. In bepaalde gevallen kunnen de ouders van een kind met ernstige enkelvoudige dyslexie aanspraak maken op vergoeding van de zorgverzekeraar voor het onderzoek en de behandeling van dit kind. De exacte regeling hierbij is nogal ingewikkeld, te ingewikkeld om die precies op de website weer te geven. In het kort komt het erop neer dat:

  • Uit het leerlingvolgsysteem van de school moet blijken dat het kind problemen ervaart met lezen en spelling.
  • De school heeft al extra begeleiding geboden aan het kind op het gebied van lezen en spelling, maar de resultaten bleven uit.
  • De extra hulp/het onderzoek vond plaats voor de negende verjaardag van het kind.
  • Een specialiseerde zorgverlener  stelde aan de hand van vastgestelde criteria de diagnose “ernstige dyslexie”.

Bij twijfel kunt u altijd advies vragen aan de interne begeleider van de school.

Wij informeren u over de kinderen

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind delen we in groep 3 t/m 8 drie keer per jaar een rapport uit. Na het eerste en na het tweede rapport organiseren we een ouderavond. In specifieke situaties neemt de leerkracht contact met u op, uiteraard kunt u ook de leerkracht op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn voor het werken met uw kind in de klas. Iedere leerkracht is bereid een gesprek met u te hebben wanneer daar aanleiding toe is. We willen u daarbij wel dringend vragen om in een dergelijk geval altijd een afspraak te maken met de betrokken leerkracht met het oog op andere afspraken en werkzaamheden.

In groep 1/2 gebruiken we het volgsysteem van de Kijk. Uw kind komt vanaf 6 maanden in de Kijk. Vanaf dan krijgt u elk half jaar een rapport en een oudergesprek.

De leerkracht van groep 8 geeft informatie over het voortgezet onderwijs en begeleidt de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Er is jaarlijks een algemene informatieavond, een adviesgesprek en een bespreking van de CITO eindtoets. De leerkracht van groep 8 geeft een advies- en een aanmeldingsformulier af om te komen tot een aanmelding op een VO school. Ook de betrokken scholen voor voortgezet onderwijs geven informatie op Open dagen en scholenmarkten.

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis