Extra uitdaging

Op NBS Dirk van Veen staat de optimale ontwikkeling van leerlingen voorop. De meeste leerlingen komen binnen de groep ruim voldoende in leersituaties die nodig zijn om tot leren te komen. Leren omvat daarbij niet alleen het beheersen van de leerstof, maar ook het oefenen van vaardigheden die nodig zijn om te leren en te ontwikkelen. Dit zijn o.a. leren plannen, leren doorzetten, zelfvertrouwen hebben, hulp kunnen en durven vragen, fouten mogen maken, leren omgaan met kritiek, leren omgaan met tegenslagen en nauwkeurig werken. Deze vaardigheden worden ook wel de executieve functies genoemd.

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we binnen de groep een leerlijn met verrijkingstaken per vakgebied aan. Dit is de zgn. verrijkte aanpak. Leerlingen gaan met een korte instructie aan het werk, hebben minder inoefentijd nodig en werken aan complexere toepassingsopgaven met meervoudig strategiegebruik en meer autonomie. Zij “compacten” de leerstof zodat er tijd ontstaat om aan de slag te gaan met verrijkingsopdrachten. Met deze complexere opgaven willen we hen in leersituaties brengen die moeilijk zijn en waarin ze worden uitgedaagd om één of meerdere executieve vaardigheden in te zetten, bijvoorbeeld om hulp vragen.

Studio Dirk (groepen 3 t/m8)

Mochten leerlingen, ondanks deze gedifferentieerde aanpak in de klassensituatie, toch nog onvoldoende in leersituaties komen die een beroep doen op de executieve vaardigheden, dan meldt de leerkracht de leerling aan voor een leerlingbespreking. In overleg met de intern begeleider wordt gezocht naar wat de best passende vervolgstap voor de leerling is. Een van de vervolgstappen kan zijn dat er meer begeleiding nodig is buiten de groep t.a.v. leren leren en het ontwikkelen van executieve vaardigheden. De leerling wordt dan, in overleg met de ouders, aangemeld bij Studio Dirk. In overleg wordt een geschikt moment voor instroming bepaald. Dit is meestal bij de start van een nieuw project.

Hoe werken we aan de executieve functies?

Leerlingen werken bij studio Dirk in de Briljant methode. Hier werken ze binnen een thema aan de hand van zelf bedachte leervragen en persoonlijke leerdoelen aan de executieve vaardigheden. De thema’s van de groepen 4,5 en 6 worden gekozen en bij de groepen 7 en 8 mogen de kinderen zelf een thema aandragen.
De leervragen worden zo opgezet dat ze in de hogere orde denkvragen vanuit de taxonomie van Bloom vallen. Hiermee worden kinderen gestimuleerd om op een andere manier over onderwerpen na te denken.

Aanvullend wordt aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 1x per twee weken wiskunde gegeven. Dit wordt verzorgd door een externe docent.
Naast wiskunde volgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 wekelijks Spaans. Ook dit wordt door een externe docent gegeven.
Voor zowel wiskunde als Spaans geldt dat de leerlingen huiswerk krijgen. De resultaten worden bijgehouden, maar de focus ligt op het leerproces van de leerling.

Leerlingen, die deelnemen aan Studio Dirk, worden 2 keer per jaar besproken met de eigen leerkracht, intern begeleider en de leerkracht van Studio Dirk om te bepalen of deelname aan Studio Dirk wenselijk blijft. Ook gaan we in gesprek met de leerling zelf.
Het kan namelijk zo zijn dat de leerling bij Studio Dirk zich de executieve vaardigheden eigen heeft gemaakt, die nog onvoldoende ontwikkeld bleken of dat uit de resultaten op de
(cito-)toetsen blijkt dat de leerling zich weer voldoende kan gaan ontwikkelen in de klassensituatie. Als hiervan sprake is, vervalt de meerwaarde van deelname aan Studio Dirk.

Wij streven ernaar alle leerlingen met bovenstaande aanpak zo goed mogelijk te begeleiden met als doel hen met een goed gevulde rugzak vol executieve vaardigheden te laten instromen in het voortgezet onderwijs.

Indien u meer lezen over executieve functies:
• https://wij-leren.nl/executieve-functies.php
• https://www.bco-onderwijsadvies.nl/sites/bco-onderwijsadvies.nl/files/Whitepaper%20executieve%20functies.pdf

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis