Bijzonder verlof

EXTRA VAKANTIEVERLOF

Onder extra vakantieverlof wordt verstaan: vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra vakantieverlof is niet iets waar men zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan worden toegestaan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen gedaan worden als het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/voogden/verzorgers slechts mogelijk is buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond kunnen worden door een werkgeversverklaring te overhandigen, waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is. Een verzoek om extra vakantieverlof moet schriftelijk bij de directie worden aangevraagd en mag slechts éénmaal per jaar verleend worden, voor maximaal 10 dagen. Het mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar of in de toetsweken.

BIJZONDER VERLOF

In de hierna genoemde omstandigheden bestaat recht op bijzonder verlof:
Voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
Voor verhuizing (voor ten hoogste één dag).
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (voor één of twee dagen, afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten het gebied van de woonplaats van de leerling).
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, te regelen in overleg met de directie.
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (voor ten hoogste vier dagen); voor bloed- of aanverwanten in de tweede graad (voor ten hoogste twee dagen); voor bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (voor ten hoogste een dag).
Bij het 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of het 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (voor één dag).
Niet onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:
Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten.
Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken).
Het feit, dat men al een vakantie geboekt heeft, zonder vooraf eerst toestemming te vragen voor extra vakantieverlof.
Boeken zonder vooraf goed het vakantierooster te bekijken.
Voor vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen.
Een uitnodiging van familie of anderen om buiten het seizoen mee op vakantie te gaan.
Een of meerdere dagen van te voren afreizen of later terugkomen om de drukte te vermijden.
Eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben.
Het feit, dat men de familie al een aantal jaren niet heeft gezien.
Het ophalen of wegbrengen van mensen die terugkeren van vakantie of weggaan.
Een verlofdag i.v.m. een weekendje weg.

ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directie afwezig is. De directie is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.

U kunt bijzonder verlof aanvragen door onderstaand formulier te printen, in te vullen en in te leveren op of te mailen naar de administratie. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Aanvraagformulier Bijzonder Verlof

Als uw kind zelfstandig en structureel onder schooltijd naar externe begeleiding/ondersteuning/therapie gaat, die niet door de school is geïnitieerd, dan verzoeken wij u tevens het formulier Verklaring van vrijwaring in te vullen, te ondertekenen en in te leveren of te mailen naar de administratie.

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis